Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 

​​starosta: 416 844 025, 607 618 023

​​ID zwfatth

​​urad@bechlin.cz

Organizační řád obce

 

OBCE BECHLÍN

 

Část I

1. Úvodní ustanovení

 

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Bechlín i obecního úřadu.
Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní uspořádání, dělbu práce a pravomoci, vzájemné vztahy a vztahy k organizacím, které zakládá nebo zřizuje Obec Bechlín.

Pojmem “Obec” rozumí tento organizační řád podle § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Obec Bechlín, tj. územní samosprávný celek, který je právnickou osobou, která má vlastní majetek a finanční zdroje. Představiteli obce jsou starosta a místostarosta.

2. Působnost organizačního řádu

 

Tento organizační řád vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zvláštních zákonů a je závazný pro všechny členy zastupitelstva obce a zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu.

 

3. Orgány obce

Orgány obce jsou:

 

- zastupitelstvo obce

- rada obce

- starosta

- obecní úřad

4.  Zastupitelstvo obce

 

Zastupitelstvo obce Bechlín, které má 11 členů, je nejvyšším orgánem obce. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a je mu vyhrazena pravomoc dle § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor.

Zastupitelstvo obce zřizuje příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská škola Bechlín.

Zastupitelstvo obce zřizuje organizační složku obce Místní knihovna Bechlín.

 

5. Rada obce

 

Obec Bechlín nezřizuje radu obce. Pravomoc rady vykonává dle § 99 odst.  2 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starosta obce.

 

 

6. Starosta

 

Práva a povinnosti starosty obce jsou upraveny zákonem o obcích, zejména §§ 103, 105, 106, 107 a 108. Je v čele obecního úřadu uvolněným funkcionářem, kde z titulu této funkce vykonává vedoucího organizace a je statutárním zástupcem obce navenek. V souladu s touto pravomocí je oprávněn zejména podepisovat jménem obce hospodářské smlouvy, příslušné statistické výkazy a hlášení. Úkoly, které vyžadují schválení zastupitelstva obce (§ 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

Starosta obce má tuto náplň činnosti:

- koncepčně řídí a koordinuje práci v oblasti finanční, mzdové, hospodaření a nakládání se svěřeným movitým a nemovitým majetkem,

- odpovídá za činnost obce v oblasti školství a kultury, životního prostředí, kontrolní činnosti a správního řízení, zadávání veřejných zakázek, pravidelného sledování aktuálních změn v legislativě z hlediska problematiky obce, záležitostí obrany a evidence stížností, oznámení a podnětů občanů podaných obecním orgánům,

- zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce vyplývající ze zvláštních zákonů,

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,

- plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,

- svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce, odpovídá za materiály předkládané zastupitelstvu obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce,

- organizačně zajišťuje celostátní, komunální a evropské volby,

- plní další úkoly uložené zastupitelstvem obce.

Starosta obce zřizuje jako svůj iniciativní a poradní orgán kulturní komisi.

Starosta obce zřizuje dle zákona č. 200/1990Sb.,  o přestupcích zvláštní orgán obce Komisi pro projednávání přestupků.

 

7. Místostarosta

Práva a povinnosti místostarosty jsou upraveny zákonem o obcích, zejména § 104. Jeho náplň činnosti je následující:

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností, tzn. že je  statutárním zástupcem starosty,

- spolu se starostou podepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán další člen zastupitelstva obce.

 

 8. Obecní úřad

 

Obecní úřad je orgánem obce, počet zaměstnanců stanovuje  zastupitelstvo obce. Obecní úřad Bechlín tvoří starosta, místostarosta a dva zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu plní jednotlivé úkoly v rozsahu vymezeném pracovní náplní. Tyto pracovní náplně tvoří přílohu č. 1 tohoto organizačního řádu.

Působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále celá řada zvláštních předpisů (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Obecní úřad:

a) v oblasti samostatné působnosti plní úkoly,  které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,

b) v oblasti přenesené působnosti zabezpečuje výkon státní správy podle § 61 odst. 1    písm. a) zákona č. 12/2000Sb., o obcích,

c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

Vztahy obecního úřadu k orgánům obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ten také stanoví, které úkoly řeší obecní úřad v samostatné působnosti a které v přenesené působnosti ( § 109 odst. 3 písm. a) a b)).

V čele obecního úřadu je starosta, který je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce. Postavení starosty obce je upraveno § 103 - 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Starosta ve spolupráci s místostarostou usměrňují a koordinují práci zaměstnanců zařazených do obecního úřadu na úseku samostatné působnosti v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce. Využívají k tomu porad vedení obecního úřadu svolávaných starostou, interních písemných směrnic nebo přímého operativního řízení.

Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu jsou povinni v rozsahu své působnosti si vzájemně poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat vyžádaná stanoviska a posudky pro ostatní pracoviště obecního úřadu a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolu spadajících do jejich kompetence. Starosta obce organizuje práci tak, aby na jednotlivých pracovištích byla zajištěna zastupitelnost v případě nepřítomnosti konkrétního zaměstnance.

Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu spolupracují s orgány obce - zastupitelstvo obce, finanční výbor, kontrolní výbor, kulturní komise, zvláštní orgán obce Komise pro projednávání přestupků.

Výbory a komise mohou v rámci své působnosti nahlížet do písemností, včetně účetních dokladů a dalších evidencí uložených u obecního úřadu a od jeho zaměstnanců vyžadovat nezbytné informace. Jednání výboru a komise připravuje, svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru nebo komise. Komise pro projednávání přestupků řeší všechny přestupky patřící do věcné a místní příslušnosti obecního úřadu dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Komise může projednávat přestupky na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy i s jinými obcemi.

Vnitřní chod obecního úřadu se řídí tímto organizačním řádem a vnitřními směrnicemi obecního úřadu. 

 

 

O předávání funkce příslušnému zástupci na dobu delší než 4 kalendářní týdny se provede písemný záznam. Jde-li o předání funkce, u které platí hmotná odpovědnost, provede se při předání funkce také mimořádná inventarizace, pokud přebírající výslovně písemně neprohlásí, že inventuru nepožaduje.

Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

 

 

Agendu přijímání, evidenci a vyřízení peticí, stížností a připomínek(podnětů) občanů podaných písemně zabezpečuje obecní úřad. Připomínky, návrhy a podněty předložené na jednáních jsou zodpovídány bezprostředně a nebo po prošetření.

 

 

11. Systém řízení

Základními metodami a nástroji řízení práce orgánů obce jsou:

- soustava organizačních a řídících norem

- operativní nástroje řízení

- kontrolní činnost

 

 

 

12. Soustava organizačních a řídících norem

K zabezpečení řádného plnění úkolů všech orgánů obce jsou vydány zejména tyto organizační a řídící normy:

- organizační řád obce

- pracovní řád obce

- vnitřní směrnice obce

- obecně závazné vyhlášky

  

Povinností každého orgánu obce je vykonávat činnost v rozsahu vymezené působnosti a při tom postupovat podle zásad vztažných zákonů, prováděcích i zvláštních předpisů.

 

 

 

15. Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád obce, jeho změny a doplňky schvaluje starosta obce.

Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení starostou obce.

 

 

 

 

 

V Bechlíně dne 2.1.2007

 

                                                                                   ...........................................................

                                                                                              Alexander Suchý

                                                                                                 starosta obce

 

 

- Administrativa

- Spisovna

- Podatelna

- Evidence obyvatel

- Personalistika

- Mzdy

- Poplatky

- Pokladna

- Veřejné pohřebiště

 

 

 

- Rozpočet

- Úcetnictví

- Inventarizace

 

 

 

 

 

 

Správní a ekonomické práce

 

 

 

Administrativa

 - vedení agendy starosty, místostarosty, členů zastupitelstva obce, předsedů výborů, komisí a zaměstnanců obecního úřadu

- zajišťování administrativních prací potřebných pro vedení obecního úřadu

- vedení evidence členů zastupitelstva obce, výborů a komisí, vykonávání administrativních prací ve styku s nimi

- zpracování zápisů z jednání zastupitelstva obce a ostatních jednání

- vedení evidence stížností, podnětů, petic a žádostí o informace, sledování jejich vyřizování z hlediska dodržování zákonných lhůt k vyřízení

- aktualizace oficiálních webových stránek obce

- zajišťování objednávek zboží a služeb pro obec a její organizační složky

- tvorba a vedení evidence žádanek o přepravu

- sledování spotřeby pohonných hmot

- zajištění styku s občany v úředních hodinách

 

 

Spisovna

- ukládání dokumentů včetně dohledu nad dodržováním ukládacích lhůt dle zákona o spisové a archivní službě

- poskytování informací z obsahu uložených dokumentů a základní práce výpůjční služby, kontrola výdeje a vrácení dokumentů do spisovny

- skartace dokumentů včetně manipulace se spisy (třídění dokumentů, dohled nad dodržováním skartačních lhůt, skartační řízení ve spolupráci se Státním okresním archivem)

 

 

Podatelna

- denní vyzvedávání na České poště v Bechlíně jak obyčejných tak doporučených zásilek, případně poštovních poukázek a balíků

- přijímání dokumentů předaných občany osobně, na požádání potvrzení příjmu dokumentu podateli

- zpracování došlé a odeslané pošty v podacím deníku

- předávání veškeré pošty jednotlivým pracovníkům

- sledování správních lhůt k vyřízení

- zabezpečení odesílání veškeré pošty

- vedení a měsíční vyúčtování deníku výplatného v hotovosti

 

 

Evidence obyvatel

- přihlašování, přehlašování a odhlašování obyvatel, vydávání potvrzení o změně trvalého pobytu

- aktualizace evidenčních karet dle výpisů změn MěÚ Roudnice nad Labem pokud jde o sňatky, rozvody, narození dětí, změny příjmení, úmrtí, veškeré tyto změny jsou zaznamenávány jak do karty občanů, tak do počítače

- vedení živé i archivní evidence o trvalém pobytu občanů

- odesílání podkladů pro evidenci obyvatel MěÚ Roudnice nad Labem

- vedení evidence nemovitostí

- zpracování seznamů dětí k zápisu pro základní školu a mateřskou školu

- zpracování seznamu jubilantů pro kulturní komisi

- vedení stálého seznamu voličů

- spolupráce při přípravě voleb - vypracování volebních seznamů, doplnění zvláštních seznamů voličů, vystavování voličských průkazů

 

 

Personalistika

- vedení personální agendy zaměstnanců obce v souladu se zákoníkem práce

- vedení personální agendy členů zastupitelstva obce v souladu se zákonem o obcích

- vyhotovování pracovních smluv, dodatků k pracovním smlouvám, platových výměrů, zápočtů let a ostatních podkladů souvisejících s přijetím pracovníka do pracovního poměru

- sledování platových postupů

- zajišťování úkolů pro účely důchodového pojištění

- zajišťování mzdové agendy zaměstnanců obce dle platných předpisů

- zpracování návrhu rozpočtu mzdových prostředků

- zpracování výkazů týkajících se oblasti personální a mzdové agendy

- uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

- průběžné sledování platových předpisů na úseku personální a mzdové agendy

- archivace dokladů personální a mzdové agendy

- spolupráce s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem

 

 

Mzdy

- komplexní zpracování mezd

- vedení mzdových listů

- vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení

 

 

Poplatky

- zajištění evidence místních poplatků dle obecně závazné vyhlášky č.1/2004 (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství) a správních poplatků

- vyměřování, vybírání a vymáhání poplatků

- kontrola plnění splatnosti poplatků včetně urgencí

 

 

Pokladna

- veškeré pokladní manipulace s peněžní hotovostí

- pokladní uzávěrka včetně odvodu hotovosti na účet obce

- tvorba příjmových a výdajových dokladů

- vedení příjmové a výdajové pokladní knihy

- průběžná kontrola pokladní hotovosti

- nákup a prodej známek na svoz komunálního odpadu

- zabezpečení styku s bankovním ústavem

 

 

Veřejné pohřebiště

- evidence a přidělování hrobových míst

- evidence nájemců hrobových míst

- evidence pohřbených

- tvorba a evidence nájemních smluv na hrobová místa

- výpočet ceny za nájem hrobového místa

 

 

 

 

 

 

Obecná část

Zachycuje

 

 

Zajišťuje

 

 

- zpracování, tvorbu a kontrolu účetních dokladů

- zpracování bankovních výpisů

- průběžné účetní zápisy příjmů a výdajů, tisky deníků

- tvorbu účetních knih, chronologicky, systematicky a jejich tisky

- finanční vypořádání v rámci schváleného rozpočtu se zřízenou příspěvkovou organizací a organizačními složkami

- vyúčtování a vedení agendy investic obce

- účtování a administrace investičních a neinvestičních účelových i neúčelových dotačních titulů

- evidenci pohledávek obce

- evidenci závazků obce

- proúčtování inventarizačních rozdílů

- účtování a kontrolu provozních záloh

- účtování, sumarizaci a kontrolu pokladen

- agendu přijatých a vydaných faktur

- styk s bankou

- účtování a sumarizaci mezd včetně mzdových refundací

- vypracování výkazů účetní jednotky dle platných předpisů

- vypracování čtvrtletních zpráv o hospodaření obce

- vyhotovování rozborů hospodaření včetně závěrečného vyúčtování a návrhu závěrečného účtu obce

- zpracování roční závěrky včetně závěrečných zápisů a převodů počátečních stavů

 

Inventarizace

Zajišťuje

- pořizování majetku

- zavádění majetku na majetkové účty

- pořizování inventarizačních zápisů do evidence majetku

- převody majetku a vyřazování majetku obce

- inventarizace veškerého movitého a nemovitého majetku obce

- vedení inventarizačních soupisů, inventarizačních knih jednotlivých zařízeních obce

- vyhotovení inventarizačního zápisu

 

 

 

- spolupráci se starostou obce při tvorbě vnitřních směrnic obce

- spolupráci s finančním výborem při tvorbě čtvrtletních zpráv a výroční zprávy

- zpracování daňových přiznání k dani darovací , k dani z převodu nemovitostí, k dani z příjmu právnických osob, vyúčtování k dani z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků a vyúčtování odvodů k dani zvláštní sazbou pro finanční úřad

- tvorbu statistických výkazů týkajících se majetku a finančních operací pro ČSÚ

- vyúčtování účetních operací s Úřadem práce, OSSZ, zdravotními pojišťovnami

- spolupráci s pojišťovnami při vedení agendy pojištění majetku obce

- vyúčtování neinvestičních nákladů s jinými obcemi vyplývajících z veřejnoprávních smluv

- vyřizování účetní korespondence, styk s občany a organizacemi

- sledování a plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva obce

- spolupráci s pracovníky ekonomického úseku KÚ včetně přenosů účetních dat elektronickou poštou

- spolupráci s knihovníkem obce

- spolupráci s ředitelkou PO ZŠ a MŠ Bechlín a s jejími vedoucími pracovníky včetně vyúčtování sociálního programu obce pro důchodce

- vyúčtování a vedení agendy cestovních náhrad

- podklady pro kontrolní výbor k finanční kontrole

- podklady pro inventarizační komisi k inventarizaci majetku obce

 

Rozpočet

Zajišťuje

- přípravu návrhu rozpočtu obce pro finanční výbor na základě návrhů rozpočtů jednotlivých úseků a organizací zřízených obcí a zpracování rozpočtu podle platné rozpočtové skladby

- vlastní realizaci a pořízení rozpočtu do UCR obce

- kontrolu plnění rozpočtu obce

- vedení evidence a sledování čerpání rozpočtových prostředků

- sledování finančního vývoje obce a příspěvkové organizace

- zajišťování hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se schváleným rozpočtem

- podklady pro finanční výbor k tvorbě rozpočtových opatření

- zpracování návrhů rozpočtových opatření na základě požadavků včetně pořízení změn do UCR obce

- vedení přehledu rozpočtových opatření obce v daném účetním roce

 

Účetnictví

 

 

 

- ekonomickou situaci účetní jednotky v peněžních jednotkách české měny a v českém jazyce

- principy souvztažnosti a podvojnosti účetních zápisů

- třídění a sumarizaci skutečností tvořících účetnictví dle platných právních předpisů

- okamžik uskutečnění účetních případů

 

 

Dodržuje

 

- směrnou účtovou osnovu pro ÚSC

- účtový rozvrh obce

 

- rozpočtovou skladbu obce

 

- vnitřní směrnice obce

 

- nařízení a příkazy členů zastupitelstva obce a starosty obce

 

 

Kontroluje

 

- průkaznost účetních dokladů

 

- označení účetního dokladu

- obsah účetního případu a jeho účastníky

- peněžní částku nebo informaci o ceně a množství

- okamžik vyhotovení účetního dokladu

- podpis osoby odpovědné za účetní případ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajišťuje

Účetní a ekonomické práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní a ekonomické práce

Část IV.

Část III.

 

10. Petice, stížnosti a podněty občanů

9. Předávání funkce

 

 

Část II.

 

ORGANIZAČ ŘÁD

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Foto