Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 

​​starosta: 416 844 025, 607 618 023

​​ID zwfatth

​​urad@bechlin.cz

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C    B E CH L Í N
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Zastupitelstvo obce Bechlín se na svém zasedání dne 14.4.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
1)      Obec Bechlín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).[1])
2)      Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Bechlín (dále jen „správce poplatku“).[2])
 
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
 
1)    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[3])
2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[4])
 
Čl. 3
Veřejné prostranství
 
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství[5]) vyznačených na katastrálních mapách katastrálních území Bechlín a Předonín, které tvoří obsah přílohy č. 1 této vyhlášky.
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 
1)      Poplatník je povinen ohlásit[6]) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dnů (včetně) je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2)      Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[7])
3)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[8]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[9])
 
Čl. 5
Sazba poplatku
 
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)      za provádění výkopových prací ..  10,- Kč,
b)      za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ...  10,- Kč,
c)      za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb  10,- Kč,
d)      za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje ...  10,- Kč,
e)      za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb  10,- Kč,
f)        za umístění stavebního zařízení ...  10,- Kč,
g)      za umístění reklamního zařízení ...  10,- Kč,
h)      za umístění zařízení cirkusů ...  10,- Kč,
i)        za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  10,- Kč,
j)        za umístění skládek ...  10,- Kč,
k)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa .... 10,- Kč,
l)        za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce  10,- Kč,
m)    za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  10,- Kč.
 
Čl. 6
Osvobození
 
1)      Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.[10])
2)      Dále se od poplatku osvobozují:
a)      obec Bechlín,
b)     pořadatelé akcí pořádaných bez vstupného.
 
Čl. 7
Splatnost poplatku
 
1)      Poplatek dle čl. 5 této vyhlášky je splatný:
a)      nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 5 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,
b)     přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za první a další kalendářní roky užívání do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním roce užívání nejpozději do 5 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
2)      Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 
Čl. 8
Ustanovení závěrečná
 
1)      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem[11]).
2)      Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[12])
 
Čl. 9
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.
 
 
 
……………………………….
……………………………….
Jaroslav Vocásek
místostarosta
Alexandr Suchý
starosta
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:            15.4.2011
 
Sejmuto z úřední desky dne:                  2.5.2011         


 


[1]) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích
[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[3]) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[4]) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[5]) § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
[6]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“
[7]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
[8]) včetně zániku poplatkové povinnosti
[9]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[10]) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)
[11]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[12]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Foto