Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 

​​starosta: 416 844 025, 607 618 023

​​ID zwfatth

​​urad@bechlin.cz

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o vymezení závazné části Změny č.4 ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín

Obec Bechlín

Obecně závazná vyhláška č.2/2006 o vymezení závazné části Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Záluží, Račice, Předonín pro obec Bechlín část Předonín

 

 

Zastupitelstvo obce Bechlín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 a 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první

 

Úvodní ustanovení

 

 

článek 1

Účel  vyhlášky

 

 

1. Tato vyhláška vymezuje závaznou část Změny č.4 ÚPN-SÚ Záluží,  Račice, Předonín pro Bechlín část Předonín, kterou zastupitelstvo obce schválilo dne 28.12.2006.

2. Tato vyhláška je doplňkem k obecně  závazné vyhlášce o územním uspořádání obce Bechlín část Předonín,  která nabyla účinnosti dne 1.3.2000 a k obecně závazné vyhlášce o Změně č.1 ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín pro obec Bechlín část Předonín - Benzinov, která nabyla účinnosti dne 22.5.2003 a k obecně závazné vyhlášce o Změně č.2 ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín pro obec Račice účinností od 30.3.2005.

článek 2

Územní a  časový rozsah platnosti

 

 

1. Území  řešené změnou č.4 se vztahuje a platí pro katastrální území Předonín.

2. Časový rozsah platnosti není omezen.

 

Část druhá

článek 3

 

Závazné regulativy

Urbanistická koncepce - využití ploch a jejich uspořádání

 

 1. Urbanistická koncepce:

Celková urbanistická koncepce rozvoje sídla není Změnou č.4 dotčena, požaduje se kontinuita rozvoje urbanistické struktury s ohledem na okolní zástavbu.

2. Využití ploch a jejich uspořádání:

 

Lokalita 4/1 - plochy obytné (OB-V)

- plochy se smíšenou funkcí po rehabilitaci zemědělského areálu (R-SM).

3. Vymezení nového zastavitelného území:

 

Navrhovaná lokalita se nachází uvnitř zastavěného území obce (SZÚO) a není tedy vymezeno

nové zastavitelné území dle ustanovení § 139a odst. 3.

4. Zásady dopravního uspořádání,  technického a dopravního uspořádání:

 

Nové pozemky pro výstavbu jsou napojeny ze stávající místní obslužné komunikace.

Návrhová lokalita bude napojena na stávající rozvody NN.

Návrhová lokalita bude napojena na stávající kanalizační systém s opatřeními ke snížení

dešťového odtoku z území.

Návrhová lokalita bude připojena na stávající rozvod pitné vody, potřeba požární vody v souladu s ustanovením písm k) odst. 1 § 29 zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v množství stanoveném ČSN 730873 bude zajištěna ze stávajících vodovodních řadů resp. požární nádrže v sídle.

Stávající zařízení vč. ochranných pásem tras inženýrských sítí jsou respektována.

Zneškodňování domovního a směsného odpadu z veřejných prostranství v řešeném území je

v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a není návrhem dotčeno.

 

článek 4

Regulativy , limity a funkční vyu žití území

 

1. Funkční využití území vymezené v hlavním výkrese Změny  č.4 vychází z platné územně plánovací dokumentace a je stanoveno takto:

Pro nové lokality je vymezeno funkční využití ploch, jejich uspořádání a tím i dané omezení

změn užívání staveb v souladu s funkčními regulativy dle platné vyhlášky takto:

plochy obytné (OB-V)

b) přípustné

- rodinné bydlení venkovského charakteru s užitkovými zahradami a chovem drobného

hospodářského zvířectva

- maloobchod, stravovací a ubytovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící pro obsluhu

tohoto území

- individuální rekreační objekty

- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury

c) podmínečně přípustné

- kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

- nerušící zařízení drobné výroby

- zahradnictví

plochy se smíšenou funkcí po rehabilitaci zemědělského areálu (R-SM)

a) přípustné

- rodinné bydlení venkovského charakteru v kombinaci s drobnými podnikatelskými aktivitami výrobního a nevýrobního charakteru, které negativně neovlivňují obytnou funkci

- maloobchod, veřejné ubytování a stravování

- obchodní, administrativní a správní budovy

- sklady, hospodářské stavby a zařízení

- zařízení drobné výroby a služeb ne podstatně rušící bydlení

- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury

c) podmínečně přípustné

- zařízení pro výkup, zpracování, skladování a prodej zemědělské produkce

- kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

- odstavná a parkovací stání

Ostatní v textu neuvedené funkce jsou pro dané plochy funkcí nepřípustnou.

 

článek 5  

Nenavrhují se  žádné plochy pro veřejně  prospěšné stavby. Navržena je rehabilitace (selektivní asanace s následným novým využitím území pro smíšenou funkci) bývalého zemědělského areálu.

článek 6

Záv ěrečná ustanovení

 

 

1. Přílohou k této vyhlášce je Změna č.4 ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín pro obec Bechlín část Předonín datovaná prosinec 2006, která je uložena jako součást původně schválené územně plánovací dokumentace u pořizovatele - Městský úrad Roudnice nad Labem - odbor majetku a rozvoje města, na Obecním úřadě v Bechlíně, dále na stavebním úřadě Městského účadu v  Roudnici nad Labem a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.1.2007.

 

 

 

 

 

      ..................................................                                       ..................................................

              starosta obce                                                                  místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšenodne: 29.12.2006

Sejmutodne: 12.1.2007

 

Vymezení ploch proveřejné stavby

 

 

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Foto