Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 

​​starosta: 416 844 025, 607 618 023

​​ID zwfatth

​​urad@bechlin.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o změně č.1 závazné části ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín

Obec Bechlín

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Záluží, Račice, Předonín.

 

 

 

Zastupitelstvo obce Bechlín na svém zasedání dne 13.4.2006 vydává podle § 29 odst. 2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Úvodní ustanovení

 

 

článek 1

Ú č e l    v y h l á š k y

 

 

 

1. Tato vyhláška vymezuje změny v závazné části územního plánu sídelního útvaru

Záluží, Račice, Předonín, které schválilo Zastupitelstvo obce Bechlín dne 27.1.2000.

2. Tato vyhláška je doplňkem k vyhlášce o územním uspořádání sídelního útvaru

Záluží, Račice, Předonín, která nabyla účinnosti dne 27.1.2000.

 

 

článek 2

Ú z e m n í   a   č a s o v ý   r o z s a h   p l a t n o s t i

 

 

 

1. Tato vyhláška platí pro katastrální území Předonín.

2. Území uvedené v odstavci 1 je územním plánem řešeno pro návrhové období roku

2015.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Závazné regulativy

 

 

článek 3

V y u ž i t í ,  u s p o ř á d á n í   a   f u n k č n í   v y u ž i t í   p l o ch

 

 

 

V souladu s § 18 vyhlášky č. 135/2001 Sb. se vymezuje závazná část Změny č.1 ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín pro část Benzinov obce Bechlín v tomto rozsahu.

1. Území slouží pro bydlení venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím

užitkových zahrad s možností chovu hospodářského zvířectva.

2. Přípustné - rodinné bydlení, maloobchod, nerušící provozy služeb sloužící pro

obsluhu území.

3. Podmínečně přípustné - kulturní a sportovní zařízení, nerušící zařízení drobné

výroby.

4. Vymezení zastavitelného územi je dáno hranicí nových návrhových pozemků

(pozemky parc.č. 283/1, 283/4, 300/1 a 280/1).

5. Omezení změn v užívání staveb se řídí dle regulativů uvedených v odst. 1, 2 a 3.

 

 

článek 4

D o p r a v a ,  t e ch n i c k é   a   o b č a n s k é   v y b a v e n í

 

 

 

1. Změna nemá vliv na stávající silniční síť ani stávající síť místních komunikací.

Nové pozemky pro obytnou výstavbu jsou napojeny na stávající obslužnou

komunikaci, ze které budou provedeny nové přístupové komunikace k zástavbě.

2. Změna č. 1 ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín pro část Benzinov obce Bechlín

nevyvolá změny inženýrských sítí a nedojde k výraznějšímu zvětšení stávajících

kapacit.

 

3. Veřejně prospěšné stavby - obslužná komunikace ke stavebním pozemkům.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

 

 

článek 5

Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

 

 

 

1. Přílohou k této vyhlášce je územně plánovací dokumentace změn závazné části

ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín.

2. Dokumentace změn ÚPN-SÚ Záluží, Račice, Předonín je uložena u pořizovatele

územně plánovací dokumentace t.j. u Obce Bechlín, u stavebního úřadu Městského

úřadu Roudnice nad Labem a u Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

3. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o 

změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Záluží, Račice, Předonín.

4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.5.2006.

 

 

 

 

 

      ........................................                                         ........................................

             starosta obce                                                      místostarosta obce

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Foto