Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 607 618 023

​​starosta: 416 844 025

​​ID zwfatth

​​ou.bechlin@tiscali.cz

Probíhá úprava webových stránek.

Úhrady za poskytování informací

Směrnice k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tato směrnice upravuje vnitřní pravidla pro poskytování informací podle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a sazebník úhrad za poskytování informací.

 2. Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním.

   

  II.

  Žádosti o informace

 3. Žádosti podané ústně nebo telefonicky vyřizuje zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil, případně žadatele odkáže na jiného kompetentního zaměstnance. Ústní či telefonické poskytnutí informace se neeviduje. Není-li žadateli požadovaná informace poskytnuta ústně či telefonicky anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně.

 4. Písemně lze žádost podat prostřednictvím pošty, faxu, elektronické pošty, datové schránky nebo osobně na podatelně obecního úřadu.

   

  III.

  Evidence žádostí

 5. K přijetí žádostí o informace je kompetentní podatelna obecního úřadu. Postoupení žádosti osobě, která ji bude vyřizovat, zajistí podatelna neprodleně.

 6. O poskytnutí každé písemné informace musí být pořízen záznam. Evidují se jen písemné žádosti.

   

  IV.

  Úhrada za poskytování informací

 7. Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli a dále úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

 8. V případě, že za poskytnutí informace bude požadována úhrada, musí být tato skutečnost spolu s výší úhrady oznámena žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Nesplní-li obecní úřad vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu.

 9. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení úhradu nezaplatí, obecní úřad žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

   

  S účinností od 1.1.2010

   

                                                                                                                   Alexander Suchý

                                                                                                                     starosta obce

Příloha č. 1

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů


 

I.

Náklady na pořízení kopií

Za pořízení jedné kopie formátu A4:

černobílá jednostranná

1,50 Kč

černobílá oboustranná

2,50 Kč

barevná jednostranná

4,50 Kč

barevná oboustranná

8,00 Kč

 

Za pořízení jedné kopie formátu A3:

černobílá jednostranná

3,00 Kč

černobílá oboustranná

5,00 Kč

barevná jednostranná

9,00 Kč

barevná oboustranná

16,00 Kč

 

Za tisk na tiskárně:

černobílá jednostranná A4

2,00 Kč

barevná jednostranná A4

5,00 Kč

černobílá jednostranná A3

3,50 Kč

barevná jednostranná A3

9,50 Kč

 

Za pořízení elektronické kopie písemného dokumentu (skenování):

černobílá i barevná jednostranná A4, A3

1,00 Kč

 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

 

II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 

disketa 1 ks

6,00 Kč

CD 1 ks

8,00 Kč

DVD 1 ks

10,00 Kč

jiný technický nosič dat

dle skutečné pořizovací ceny

 

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

III.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

za jednu hodinu práce

188,00 Kč

za 15 minut práce

47,00 Kč

 

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování informace, které přesáhne 15 minut. Úhrada je účtována za každého zaměstnance, který se na mimořádně rozsáhlém vyhledávání podílí. Úhrada se účtuje za každých započatých 15 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání.

 

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

IV.

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné nebudou účtovány při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem, bude účtováno paušální balné ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

 

V.

Ostatní ustanovení

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Ze závažných důvodů může starosta obce na základě žádosti od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit.

Pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informace budou rovny nebo vyšší než 100,- Kč, bude po žadateli požadována záloha až do předpokládané výše těchto nákladů. V odůvodněných případech (např. žadatel u jiné žádosti nepřevzal a neuhradil zpracovanou informaci) bude záloha požadována i pokud náklady spojené s poskytnutím informace budou nižší než 100,- Kč.

Úhradu lze provést v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce.

 

Tento sazebník je účinný od 1.1.2010.

 

 

                                                                                                 Alexander Suchý

                                                                                                   starosta obce

 

 

Klikací rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bechlín - r.1940 - obecná škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Foto