Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nejdůležitější používané předpisy:

a/ podle nichž obec jedná a rozhoduje
- zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
- zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákony)
- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
- zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
- zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
b/ upravujících právo žádat informace a povinnost pokytovat informace
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- nařízení vlády ČR č.364/1999 Sb. ze dne 22.12.1999, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- usnesení vlády ČR č.875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
c/ upravujících další práva občanů k povinnému subjektu
- zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním
- zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Vydané právní předpisy:

Nařízení obce:

Organizační řád obce

Pohřební řád

Obecně závazné vyhlášky:

2/2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/1997 o povinnosti a způsobu stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny, a obecně závazná vyhláška č.1/2001 o zajištění veřejného pořádku, čistoty a ochrany zeleně v obci 

1/2005 o zákazu spalování některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

1/2006 o změně č.1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Záluží, Račice, Předonín

2/2006 o vymezení závazné části Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Záluží, Račice, Předonín pro obec Bechlín část Předonín

1/2011 o místním poplatku ze psů

2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1/2012 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů

Tyto právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, zde je možno v úředních hodinách do nich na požádání nahlédnout.